Štatút súťaže.

Štatút súťaže „Deň bez hotovosti“

Preambula

Štatút súťaže „Deň bez hotovosti“ (ďalej len „štatút“) je dokumentom, ktorý podrobne upravuje pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené jej podmienky. 

  1. Organizátor súťaže

Združenie pre bankové karty,

Dunajská 2304/4, 81108 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika,

IČO 31750206

(ďalej len „ZBK“)

Súťaž je realizovaná v spolupráci so spoločnosťou Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45 306 281 (ďalej len „spoločnosť Samsung“).

  1. Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je podporiť využívanie platobných kariet na Slovensku. 

  1. Čas konania súťaže

Súťaž sa uskutoční od 25.10.2021 do 3.11.2021. 

  1. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

4.1 Súťaže „Deň bez hotovosti“ sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je držiteľom debetnej karty, kreditnej karty alebo predplatenej karty, ktorej vydavateľom je ktorákoľvek z nasledujúcich bánk:

(ďalej len „platobná karta“)

4.2 Zo súťaže sú vylúčení držitelia Platobnej karty, ktorí sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže: príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a vyhodnotenia výhercov súťaže.

4.3 Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa bodu 4.2. tohto článku alebo sa zistí, že osoba nebola do súťaže zaradená v súlade s podmienkami účasti, nárok tejto osoby na výhru nevzniká.

  1. Pravidlá súťaže

5.1 Do žrebovania budú zaradené transakcie uskutočnené s Platobnou kartou, ktoré spĺňajú všetky podmienky uvedené v štatúte vrátane nasledovných podmienok:

a) platba uskutočnená Platobnou kartou, platobnou aplikáciou Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay a Fitbit Pay na POS termináli na území Slovenskej Republiky alebo prostredníctvom internetu v minimálnej výške 0,01 EUR, na úhradu tovaru alebo služby v období od 25.10.2021 00:00:00 do 3.11.2021 23:59:59 hod.; platbu v rovnakej nominálnej hodnote je možné zaregistrovať iba 1 x za deň aj za predpokladu, že rovnaká nominálna hodnota bola uhradená pri viacerých platbách,

b) platba Platobnou kartou uskutočnená podľa písm. a) vyššie, nie je stornovaná,

c) platbu zaregistroval držiteľ Platobnej karty na internetovej stránke denbezhotovosti.sk najneskôr do 3.11.2021 23:59:59 hod. podľa bodu 5.3 tohto článku.

5.2 Medzi transakcie Platobnou kartou sa nezarátavajú výbery hotovosti z bankomatov, výbery hotovosti cash advance, platby na imprinteri alebo dobíjanie kreditu mobilných operátorov prostredníctvom bankomatov.

5.3 Do súťaže môže držiteľ Platobnej karty zaregistrovať transakciu výlučne na internetovej stránke www.denbezhotovosti.sk, pričom v povinných poliach uvedie nasledovné údaje:

– Meno a Priezvisko

– Telefónne číslo

– E-mailovú adresu

– Názov banky, ktorá je vydavateľom Platobnej karty

– Posledné 4 číslice z čísla Platobnej karty

– Dátum uskutočnenia transakcie

– Sumu v EUR

5.4 Do súťaže môže držiteľ Platobnej karty zaregistrovať neobmedzený počet transakcií uskutočnených Platobnou kartou. Čím viac transakcií držiteľ Platobnej karty uskutoční a zaregistruje, tým viac sa zvyšuje jeho šanca na výhru.

5.5 Registráciu môže vykonávať vždy len držiteľ Platobnej karty, pričom je povinný na všetky svoje registrácie využiť vždy zhodnú e-mailovú adresu a telefónne číslo. Okamihom doručenia riadne a pravdivo vyplneného formulára organizátorovi súťaže je súťažiaci zaradený do súťaže.

5.6 Držiteľ Platobnej karty nie je oprávnený registrovať jednu transakciu viackrát. Duplicitne zaregistrované transakcie, alebo transakcie v rovnakej nominálnej hodnote zaplatené v ten istý deň je ZBK oprávnené vyradiť zo súťaže a nezaradiť ich do žrebovania výhercov.

5.7 Ak žiaden držiteľ Platobnej karty, ktorý sa zapojil do súťaže, nesplní podmienky v zmysle štatútu, výhra prepadne v prospech spoločnosti Samsung.

5.8 Ak sa do súťaže nezapojí dostatočný počet držiteľov Platobnej karty, zvyšné výhry prepadnú v prospech spoločnosti Samsung.

5.9 Registráciou transakcie do súťaže na stránke www.denbezhotovosti.sk držiteľ Platobnej karty, súhlasí s tým, že ak bude určený ako výherca v súťaži, je ZBK oprávnené požiadať banku, ktorá mu vydala Platobnú kartu, o identifikáciu transakcie a potvrdenie, že daná transakcia bola Platobnou kartou naozaj uskutočnená.

5.10 V prípade, že transakciu nebude možné identifikovať v kartovom systéme banky, ktorá je vydavateľom Platobnej karty, nárok na výhru v súťaži výhercovi zaniká a výhercom predmetnej výhry v súťaži bude náhradník.

  1. Výhra v súťaži

6.1 Účastníci súťaže, ktorí sa platne zapojili do súťaže počas doby jej konania a ktorí zároveň splnili všetky ostatné podmienky súťaže, sú zaradení do žrebovania o výhry v súťaži.

6.2 Výhrou v súťaži sú 3 ceny od Samsung.

6.3 Výhru v súťaži výhercovi poskytne a odovzdá spoločnosť Samsung.

6.4 Výhra v hodnote neprevyšujúcej 350 € je podľa príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane z príjmov oslobodená. Spoločnosť Samsung bude výhercu informovať o hodnote výhry pri jej odovzdaní.

  1. Výherca súťaže a oboznamovanie s výsledkami súťaže

7.1 Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 4.11.2021 po 12:00:00 hod. Žrebovanie výhry v súťaži prebehne za účasti 2 členov Výkonného výboru ZBK a zástupcu spoločnosti Samsung.

7.2 Vyžrebovaní budú 3 výhercovia a 6 náhradníci. Výherca bude o výhre informovaný zo strany ZBK telefonicky a e-mailom v deň žrebovania. K oznámeniu o výhre bude použité telefónne číslo a e-mailová adresa, ktoré výherca zadal pri registrácii do súťaže. E-mailom bude výherca zároveň požiadaný o udelenie súhlasu s prijatím výhry a o uvedenie nasledovných údajov: svoje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu.

Náhradníci výhercov budú žrebovaní pre prípad, ak výhra v súťaži nebude vyžrebovanému výhercovi odovzdaná (a to tak z dôvodov na strane výhercu – napr. výhru odmietne, výhru sa mu nepodarí doručiť, zanikne jeho nárok na výhru, atď.; ako aj z dôvodov na strane ZBK – napr. vylúči výhercu zo súťaže pre nesplnenie podmienok súťaže – napr. pre konanie v rozpore s týmito pravidlami, atď.). Náhradníci nastupujú na miesto výhercov tak, že na miesto nahrádzaného výhercu nastúpi náhradník vyžrebovaný ako prvý v poradí. Ak ani tomuto náhradníkovi nebude výhra v súťaži odovzdaná (a to tak z dôvodov na strane náhradníka, ako aj z dôvodov na strane ZBK), na miesto prvého náhradníka výhercu nastupujú náhradníci v poradí v akom boli vyžrebovaní.

7.3 Výherca musí v lehote do 2 kalendárnych dní odo dňa informovania o výhre v súťaži zaslať odpoveď prostredníctvom e-mailu na adresu zbk@zbk.sk, v ktorej udelí súhlas s prijatím výhry a zároveň uvedie údaje podľa bodu 7.2 tohto článku.

7.4 V prípade, ak výherca odmietne výhru v súťaži telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu v zmysle bodu 7.3 tohto článku štatútu, resp. výherca nedodrží postup uvedený v bode 7.3 tohto článku štatútu, nárok na výhru v súťaži mu zaniká a predmetná výhra v súťaži bude následne ponúknutá náhradníkovi postupom podľa bodov 7.2 a 7.3 tohto štatútu.

7.5 Ak náhradník nesplní podmienky uvedené v bode 7.3 tohto článku štatútu, výhra v súťaži prepadne v prospech spoločnosti Samsung. ZBK.

7.6 Výhercom výhry sa každý súťažiaci môže stať v priebehu celej súťaže iba raz.

7.7 Výherca súťaže v prípade udelenia súhlasu s prijatím výhry udeľuje svoj výslovný súhlas so zverejnením svojho mena, priezviska a mesta trvalého pobytu na internetovej stránke www.denbezhotovosti.sk.

7.8 Meno, priezvisko a mesto trvalého pobytu výhercov súťaže budú po udelení súhlasu s prijatím výhry uverejnené na internetovej stránke www.denbezhotovosti.sk.

8 Spôsob odovzdania výhry

8.1 Výhra bude výhercom odovzdaná osobne v pobočke banky, ktorá je vydavateľom ním do súťaže zaregistrovanej Platobnej karty alebo zaslaná poštou, prípadne kuriérskou spoločnosťou, na adresu držiteľa Platobnej karty.

8.2 Presný spôsob odovzdania výhry bude s výhercom dohodnutý telefonicky a odovzdanie výhry prebehne najneskôr do 30 kalendárnych dní od dátumu žrebovania.

8.3 Pri odovzdaní výhry je výherca povinný podpísať odovzdávací protokol pripravený spoločnosťou Samsung, inak jeho právo na výhru zaniká.

8.4 ZBK nezodpovedá za vlastnosti výhier. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch. Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať.

8.5 Konkrétnu špecifikáciu výhier určuje zásadne ZBK a spoločnosť Samsung, ktorá je v prípade nedostupnosti výhry oprávnená nahradiť akúkoľvek uvedenú výhru inou výhrou v zhodnej alebo približnej hodnote.

8.6 Zobrazenie výhier v propagačných materiáloch má ilustratívny charakter.

9 Súhlas so zverejnením osobných údajov

9.1 Zapojením sa do súťaže udeľuje účastník súťaže ZBK a spoločnosti Samsung súhlas na spracovanie všetkých ním poskytnutých údajov vrátane tých, ktoré majú povahu osobných údajov (ďalej len „údaje“). ZBK a spoločnosť Samsung sú oprávnení spracúvať údaje na účely realizácie súťaže a vyhodnotenia. Súhlas so spracúvaním údajov sa udeľuje dobrovoľne na obdobie 2 rokov od jeho udelenia a je možné ho kedykoľvek písomne formou doporučeného listu adresovaného ZBK a spoločnosti Samsung kedykoľvek odvolať. Účastník súťaže má vo vzťahu k spracúvaným údajom, ktoré majú charakter osobných údajov, okrem iného aj práva uvedené v § 21 a nasl. zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Poskytnuté údaje rozsahu meno a mesto bydliska účastníka súťaže môže ZBK bezplatne zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a/alebo propagačných materiáloch ZBK, s čím účastník súťaže zapojením sa do súťaže výslovne súhlasí. Údaje súťažiaceho môže ZBK spracúvať aj prostredníctvom iného subjektu.

9.2 Na následné vyhotovenie a zverejnenie podobizne alebo zvukovo-obrazového záznamu výhercu (náhradníka) zo strany ZBK, primeraným spôsobom v hromadných oznamovacích prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži, je potrebný predchádzajúci výslovný písomný súhlas výhercu (náhradníka). Neudelenie súhlasu s vyhotovením a zverejnením podobizne alebo zvukovo – obrazového záznamu podľa tohto bodu, nemá vplyv na odovzdanie výhry výhercovi (náhradníkovi).

10 Právo ZBK zmeniť štatút súťaže alebo odvolať súťaž

10.1 Právo ZBK zmeniť štatút:

ZBK má právo zmeniť štatút, najmä v prípadoch, ak by ZBK nemohlo dosiahnuť cieľ špecifikovaný v článku 2. štatútu, alebo by mu preukázateľne hrozila škoda.

10.2 Právo ZBK odvolať súťaž:

ZBK má právo odvolať súťaž, najmä v prípadoch, ak by ZBK v dôsledku ďalšieho pokračovania súťaže nemohol dosiahnuť cieľ špecifikovaný v článku 2. štatútu, alebo by mu preukázateľne hrozila škoda.

10.3 Spôsob zmeny štatútu súťaže alebo odvolania súťaže:

Na účinnú zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže sa vyžaduje, aby ZBK zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejnilo na stránke www.denbezhotovosti.sk. 

11 Záverečné ustanovenia

11.1 Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže na internetovej adrese www.denbezhotovosti.sk. Do tejto doby môže ZBK jednostranne meniť a dopĺňať jednotlivé ustanovenia štatútu, bez dodržania podmienok uvedených v článku 10. štatútu.

11.2 ZBK zabezpečí ochranu osobných údajov účastníkov súťaže a bankového tajomstva v zmysle platných právnych predpisov.

11.3 V prípade rozporu ustanovení štatútu týkajúcich sa súťažnej hry alebo nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu, ZBK tieto rozpory alebo nejasnosti vysvetlí, resp. má právo na jednostrannú opravu rozporov a nejasnosti v štatúte.

11.4 Na právne vzťahy neupravené štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.

11.5 V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré by vznikli v súvislosti so súťažou, sa jednotliví účastníci a ZBK zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.

11.6 Všade tam, kde sa uvádza v štatúte súťaž, má sa na mysli aj súťažná hra a naopak.

11.7 Každý má právo nahliadnuť do štatútu. Štatút je k dispozícii na internetovej adrese www.denbezhotovosti.sk.

 

V Bratislave, dňa 20.09.2021

Združenie pre bankové karty

Partneri

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať +421 918 189 520